Krótka 6

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.dawnypruszcz.pl

Urząd Miasta Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dawnypruszcz.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Mizera
 • E-mail: informatyk@pruszcz-gdanski.pl
 • Telefon: 58 775 99 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Zgłoszenia

W Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres :urzad@pruszcz-gdanski.pl
 • faxem na nr +48 58 682 34 51
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
 • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr +48 58 775 99 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

 • Do budynku  prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. Drzwi otwierają się automatycznie. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze znajduje się punkt podawczy.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Po prawej stronie holu głównego znajduje się platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiająca dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego.
 • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4 (Referat Gospodarki Komunalnej)

 • Do wejścia budynku prowadzą schody od strony podwórza.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych.
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 6 (Referat Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego)

 • Do wejścia budynku od strony podwórza prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek wyposażony jest w windę.

Informacja o udogodnieniach dla osób niesłyszących i niedowidzących:

Zgodnie z obowiązującą ustawą  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim udostępnia następujące aplikacje mobilne: